Studijní materiály – základní pojmy

Bez znalosti a pochopení základních pojmů v oblasti internetu hrozí každému provozovateli reálné nebezpečí, že si naběhne při komunikaci s dodavatelem internetových služeb. Proto je dobré vědět co je to doména, registrace domény, webhostig, server, DNS, FTP, MySQL, redakční systém, SEO  apod. Nejde o to znát přesnou definici, ale vědět co jednotlivé pojmy znamenají a jaká je jejich role v provozu webových stránek.

DOMÉNA
(internetová doména, doménové jméno)

Internetová doména je unikátní identifikátor webových stránek. Základní vlastností domény je její jedinečnost v internetové síti, tzn. že v rámci celosvětové sítě může být použita pouze jednou. Doménové jméno se skládá z několika částí oddělených od sebe tečkou a to v pořadí zprava doleva od nejobecnější po nejkonkrétnější úroveň.

Doména nejvyššího řádu  (TLD – top-level domain) je vpravo za poslední tečkou. Seznam domén nejvyššího řádu. Domény nejvyššího řádů se dělí na dvě skupiny:

 • generické (gTLD) – .com, .org, .info, .net,
  • speciální skupinou generických domén jsou domény přidělované organizacemi – .muzeum, .aero
 • národní (ccTLD) – .cz, .pl, .sk, .eu ….domény odpovídají dvoupismenným zkratkám jednotlivých států

Další části doménového jména jsou uspořádány ve stromové struktuře.

Popis struktury doménového jména

Volba doménového jména je marketingovou záležitostí. Doménové jméno by mělo pomáhat v propagaci webu a jeho provozovatele, mělo by být dobře zapamatovatelné a srozumitelné. Doménové jméno by mělo být nadčasové a nemělo by být v budoucnu měněno bez závažného důvodu.

Provozovatel webu registruje doménu druhého řádu u některého registrátora domén, přičemž současně volí na jakou doménu nejvyššího řádu název svého webu naváže, např. vevane.cz, vevane.info, vevane.com. Lze zaregistrovat pouze takovou doménu druhého řádu, která ještě není použita.

Současně s registrací domény druhého řádu jsou nastavovány tzv. DNS záznamy, díky kterým je doménové jméno překládáno na IP adresu počítače (serveru) na kterém jsou webové stránky umístěny.

Informace o doménách druhého řádu, jejich držitelích, registrátorech, atd. jsou uvedeny v registru doménových jmen (WHOIS) http://www.nic.cz/whois/ nebo http://www.whois.net.

Jednoduché zjištění dostupnosti domény druhého řádu je na http://www.domeny.cz.

 

WEBHOSTING

Aby mohly být webové stránky přístupné v internetové sítě musí být umístěny na počítači (serveru) který je do internetu připojen. Provozovatel webu může tuto podmínku splnit třemi základnímu způsoby:

 • provozovatel webu vlastní server připojený do internetové sítě
 • provozovatel si pronajme server (virtuální server) připojený do internetové sítě (serverhosting)
 • provozovatel si pronajme část serveru připojeného do internetové sítě (webhosting)

Webhosting je v podstatě pronájem určitého prostoru na serveru poskytovatele webhostingu. Tento server je plně technicky a provozně vybaven pro provoz webových stránek. Poskytuje potřebný datový prostor, softwarové vybavení, možnosti zálohování, rychlost přenosu dat apod.

Od těchto parametrů se také odvíjí cena webhostingu, která je zpravidla udávána jako předplatné na měsíc.

Popis parametrů webhostingu

Při výběru poskytovatele webhostingu doporučuji využít reference a doporučení od známých. Pro laika není jednoduché se vyznat ve změtí parametrů, vhodné je poradit se s tvůrcem webu, který může mít s ohledem na použité technické řešení zvláštní požadavky na parametry webhostingu.

Základní parametry webhostingu, které je potřeba brát v úvahu při jeho výběru:

 • diskový prostor (GB)
 • množství přenesených dat za období
 • počet hostovaných domén 2. řádu
 • databáze – typ (MySQL 5.0/5.5), počet (min. 1), max. velikost jedné databáze
 • PHP – verze (5.4), PHP memory limit (128 MB)
 • zálohování a přístupnost záloh
 • Mail server a jeho parametry
 • a další (příklad obsáhlého výčtu parametrů webhostingu na ebola.cz

Přístup k datovému prostoru poskytnutého v rámci webhostingu je zpravidla zabezpečen prostřednictvím FTP (File Transfer Protocol) viz níže.

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY
(webové stránky, web, website)

Web je soubor internetových stránek nebo webových stránek, obrázků a dalších souborů, které jsou uloženy na serveru připojeném k internetové síti. Zpravidla je většina stránek přístupná všem uživatelům, ale jsou i webové stránky na které je přístup omezen. Tyto webové stránky vytváří ucelený soubor informací, které provozovatel na internet umístil s cílem jejich prezentace uživatelům.

Webová stránka je soubor s unikátní URL adresou, který je možné zobrazit na počítači, který je připojen k internetu a je vybaven internetovým prohlížečem.

Internetový prohlížeč je počítačový program, který umožňuje zobrazení webových stránek umístěných na internetu (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, apod.)

Internetové stránky mohou být statické (stejný obsah) nebo dynamické (obsah se mění v čase a vytváří se na straně serveru).

Jednotlivé internetové stránky jsou vytvářeny pomocí kombinace základních značkovacích, programovacích a scriptovacích jazyků jazyků  HTML (HyperText Markup Language), PHP (), Java Script apod.

V současné době je naprostá většina webů navázána na tzv. redakční systém, který umožňuje tvorbu webu a hlavně jeho správu, obsahové doplňování a aktualizaci.

Vzhledem k snadné dostupnosti internetových stránek a k obrovskému rozmachu internetu je v současné době je vlastní web podmínkou pro úspěch komerčních i nekomerčních subjektů. K tomu, aby byl web pro úspěch provozovatele užitečný musí být web dobrý.

Popis charakteristik internetových stránek

Web je komunikačním a marketingovým nástrojem provozovatele a měl by tak plnit přesně definované a kontrolovatelné úkoly a cíle.

 

JAK TO VŠECHNO FUNGUJE

Web je umístěn na serveru, připojeném k internetu, tento server má pevně danou IP adresu, která je definována v DNS záznamech, které jsou zapsány u registrátora domény. Prostřednictvím těchto DNS záznamu, je počítač připojený k internetu, ve kterém zadá uživatel název domény do dialogového řádku internetového prohlížeče na odpovídající server a zobrazí obsah příslušné internetové stránky na monitoru.

Provozovatel má k serveru poskytovatele webhostingu zvláštní FTP přístup, prostřednictvím kterého na server může umísťovat obsah, případně nahrát redakční systém. Obsah webu se zpravidla přidává a mění prostřednictvím on-line redakčního systému.

Popis fungování webovek v rámci internetové sítě

 

DALŠÍ POJMY, KTERÉ JE DOBRÉ ZNÁT

Dále uvádíme některé pojmy, jejíž význam je dobré znát nebo jim aspoň trošku rozumět. Některé definice jsou převzaty z internetových encyklopedií a následně upraveny do podoby srozumitelné absolutním laikům.

HTML (HyperText Markup Language)

Značkovací jazyk pomocí kterého jsou vytvářeny webové stránky, které je možné následně zobrazovat v počítači pomocí internetového prohlížeče. Pro HTML jsou typické značky tzv. tagy, kterými jsou označovány části textu a tím se jim stanovují potřebné vlastnosti vlastnosti.
Příklad: <h1>Toto je nadpis</h1> nebo < a href=“http:www.quickly.cz“>toto je link na stránky www.quickly.cz</a>

CSS (Cascading Style Sheets) Kaskádové styly

Jazyk pro popis způsobů zobrazení jednotlivých elementů internetových stránek. Zpravidla jde o soubor vlastností a definic tzv. stylů, které jsou poté využívány na všech příslušných internetových stránkách. Tímto způsobem jsou například definovány vlastnosti nadpisů, odrážek, obrázků, apod.
Příklad:  h1 {color: black; text-align: center; font-size: 18px; padding-top: 10px;}
Nadpis 1 bude mít černou barvu, bude zarovnaný na střed, bude mít velikost písma 18 px a bude mít horní okraj 10 px

PHP (Hypertext Preprocessor)

Skriptovací programovací jazyk pomocí kterého se vytváří dynamické internetové stránky. Jednotlivé skripty jsou prováděny na straně serveru a k uživateli (návštěvníkovi stránek) se dostávají až jejich výsledky. K použití PHP v praxi je potřebná jistá míra znalostí a zkušeností.

MySQL

Databázový systém, který je v současné době asi nejrozšířenější. Systém, který laicky řešeno umožňuje ukládání obsahu internetových stránek v přehledné databázi. Databázový systém je nutný pro tzv. dynamické weby.

LAMP

Sada volně dostupného (free) softwaru nejčastěji používaného pro implementaci dynamických internetových stránek. Na serveru poskytovatele webhostingu jsou nainstalovány tyto technologie:

 • Linux – operační systém
 • Apache – softwarový webový server
 • MySQL – databázový systém
 • PHP – skriptovací programovací jazyk

Takto vybavený by měl být webhosting pro potřeby dynamických internetových stránek.

FTP (File Transfer Protocol)

Protokol pomoci kterého mohou být přenášeny soubory mezi počítači s pomocí internetové sítě. Zpravidla je využíván k přenášení souborů z lokálního počítače provozovatele webu na počítač (server), na kterém má pronajatý prostor v rámci webhostingu. Tento přenos je zabezpečen pomocí internetových prohlížečů, nebo obslužných programů, tzv. FTP klientů (např. File Zilla). FTP účet je zpravidla součástí webhostingových služeb.